Algemene voorwaarden The Barbell Club 055

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van The Barbell Club 055 en beheersen daarmee de rechtsverhouding tussen The Barbell Club 055 en het lid.

 1. Soorten lidmaatschappen Enkel lidmaatschap: Individueel lidmaatschap voor een enkel persoon vanaf 16 jaar, geldig voor twee of drie keer sporten per week .
 • Onbeperkt lidmaatschap (enkel of duo): Lidmaatschap met onbeperkte gebruiksmogelijkheden op alle openingstijden en lessen.
 • Drop-In: Éénmalige les die los afgerekend dient te worden met een geldigheidsduur van 1 maand
 1. Lidmaatschap Een lidmaatschap komt tot stand door inschrijving en ondertekening van het aanbod. Het lidmaatschap is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. The Barbell Club 055 behoudt zich het recht voor nieuwe leden bij inschrijving om identificatie te vragen. The Barbell Club 055 zal gerechtigd zijn om op elk tijdstip identificatie van een lid te vragen teneinde na te gaan of de persoon die binnenkomt inderdaad het lid betreft.
 1. Bedenktijd Gedurende een bedenktijd van 2 weken na inschrijving, heeft het lid de mogelijkheid om het lidmaatschap kosteloos te herroepen. Voornoemd herroepingsrecht eindigt op het moment dat het lid gebruik heeft gemaakt van de faciliteiten of een les heeft gevolgd bij The Barbell Club 055.
 1. Duur van het contract & opzegging Het lidmaatschap wordt afgesloten voor onbepaalde tijd en is tussentijds per maand opzegbaar. Deze maand gaat in op de eerste dag van een nieuwe kalendermaand.

De opzegging dient te worden gedaan middels de opzegfunctie in de planningsapp SportBit manager.

 1. Betaling lidmaatschap Betalingen geschieden maandelijks vooraf door automatische incasso.
 1. Opschorting lidmaatschap In geval van een langdurige ziekte, blessure, zwangerschap of letsel kan met schriftelijke toestemming van The Barbell Club 055 het lidmaatschap tijdelijk, tot een maximum van 6 maanden, worden opgeschort (dit geldt niet bij bijv. studie, stage, werk en vakantie). Opschorting is alleen mogelijk na het overleggen van een medische verklaring of ander – ten genoegen van The Barbell Club 055 – deugdelijk bewijs. Opschorting van het lidmaatschap kan nooit met terugwerkende kracht.

De betalingsverplichting van het lid wordt opgeschort voor de daadwerkelijke duur van de   opschorting. De einddatum van de lidmaatschapsovereenkomst wordt verlengd met de duur van de daadwerkelijke opschorting.

 1. Indexatie van de tarieven Jaarlijks zullen (de dan geldende) tarieven, van lopende en nieuw afte sluiten lidmaatschappen, geïndexeerd worden. De hoogte van deze indexering is gebaseerd op het consumenten indexcijfer van het Centraal bureau voor de statistiek (CBS).
 1. Betalingsvoorwaarden Elk lid betaalt lidmaatschapsgeld behorend bij het overeengekomen type lidmaatschap. Lidmaatschapsgelden zijn in principe gebaseerd op maandbedragen. Bij niet tijdige betaling is het lid in verzuim en is het gehele nog openstaande bedrag van zijn of haar lidmaatschap direct opeisbaar. Tevens zal direct de toegang tot The Barbell Club 055 worden ontzegd. Zodra de totale achterstand betaald is kan het lid weer gebruik maken van de faciliteiten. Over de openstaande vorderingen zal in principe de wettelijke rente worden berekend. Tevens brengen wij na de 1ste herinnering administratiekosten in rekening. Indien The Barbell Club 055 een niet betaalde vordering ter incasso uit handen geeft, komen alle binnen- en buitengerechtelijke kosten voor rekening van het in gebreke zijnde lid.

Leden verplichten zich melding te maken bij verandering van omstandigheden, wanneer niet meer voldaan wordt aan de specifieke voorwaarden van een bepaald lidmaatschap.

 1. Beëindiging van het lidmaatschap door The Barbell Club 055 De directie van The Barbell Club 055 behoudt zich het recht voor het lidmaatschap door opzegging te beëindigen, met inachtneming van een opzegtermijn van 2 maanden. De directie kan het lidmaatschap per direct opzeggen, zonder waarschuwing vooraf, in één van de onderstaande gevallen; 1 indien het lid de lidmaatschapsvoorwaarden of reglementen schendt,2 misdragingen van het lid jegens andere leden, 3 het lid schade toebrengt aan eigendommen van de club, leden of medewerkers 4 in geval van faillissement, (voorlopige) surseance van betaling, schuldsanering of onder curatelestelling van het lid. In alle gevallen zal het lid niet van zijn betalingsverplichting worden ontheven voor de duur van de overeenkomst.
 2. Gedragsregels Leden zullen geen misbruik maken van de apparatuur of de faciliteiten die de The Barbell Club 055 biedt. Eventuele beschadigingen aan clubeigendommen, door aantoonbare schuld veroorzaakt, zullen volledig worden verhaald op het desbetreffende lid. Leden wordt niet toegestaan gebruik te maken van de clubfaciliteiten of lessen te volgen indien zij onder invloed van alcohol, drugs of andere geestverruimende middelen zijn. Indien een lid zich binnen The Barbell Club 055 incorrect of agressief gedraagt, is The Barbell Club 055 gerechtigd ordemaatregelen te treffen. Incorrect en agressief gedrag wordt niet geaccepteerd. Overtreding van deze gedragsregels zal leiden tot verwijdering van het lid en kan leiden tot een tijdelijke ontzegging van de toegang of beëindiging van het lidmaatschap van het lid zoals omschreven in artikel 10.
 3. Aansprakelijkheid Leden maken voor eigen verantwoordelijkheid en risico gebruik van de clubfaciliteiten en nemen op eigen risico deel aan de lessen. The Barbell Club 055 sluit iedere verantwoordelijkheid van haar of één van haar medewerkers uit voor persoonlijke schade, letsel of overlijden van een lid tijdens het verblijf op The Barbell Club 055, waarbij al dan niet gebruik wordt gemaakt van de aanwezige faciliteiten of lessen.

Zwangere vrouwen en zij die lijden aan suikerziekte of hoge bloeddruk, dienen vooraf met hun huisarts te overleggen van welke faciliteiten geen gebruik mag worden gemaakt.

Ieder lid vrijwaart The Barbell Club 055 voor iedere aansprakelijkheid jegens derden voor schade welke de betreffende derde heeft geleden tijdens zijn of haar aanwezigheid in The Barbell Club 055 ten gevolge van handelen of nalaten van het lid. The Barbell Club 055 is niet aansprakelijk voor zoekgeraakte voorwerpen van welke aard en door welke oorzaak dan ook, behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van The Barbell Club 055 of haar medewerkers. Ieder lid is zelf verantwoordelijke voor persoonlijke ongevallen en zijn persoonlijke bezittingen. Het lid wordt geadviseerd om zich hiertoe treffend te verzekeren. Noch The Barbell Club 055, noch haar medewerkers kunnen verantwoordelijk worden gesteld voor het verlies, de beschadiging of diefstal van goederen op het grondgebied van de club.

 1. Huisreglement Het lid is bekend met de door The Barbell Club 055 gehanteerde huisregels. Deze huisregels zijn aanwezig in de club en kunnen indien gewenst worden opgevraagd. Het lid is verplicht deze huisregels na te leven. The Barbell Club 055 kan te allen tijde de toegang weigeren of ontzeggen aan personen wiens gedrag daar aanleiding toe geeft.
 1. Overige De persoonlijke gegevens van de leden zijn strikt vertrouwelijk en worden enkel en uitsluitend voor administratieve doeleinden door The Barbell Club 055 gebruikt. Deze gegevens worden nooit voor commerciële doeleinden aan derden ter beschikking gesteld. De leden geven de directie toestemming om fotografische en andersoortige opnamen van groepen, individuen of introducés te gebruiken voor redactionele of promotionele doeleinden.

De directie behoudt zich het recht voor de openingstijden aan te passen ten behoeve van schoonmaak, inrichting, reparatie, speciale gelegenheden, vakanties, of andere moverende redenen, maar zal de leden, voor zover mogelijk, hiervan vooraf op de hoogte brengen.

De directie behoudt zich het recht voor het gebruik van de faciliteiten aan te passen ten behoeve van speciale gelegenheden / evenementen, verbouwingen, of andere moverende redenen. Zij zal de leden, voor zover mogelijk, hiervan vooraf op de hoogte te brengen.

Veranderingen in de persoonlijke situatie van het lid (o.a. adres- of bankgegevens) dienen direct, schriftelijk, aan The Barbell Club 055 te worden doorgegeven.

Bij het niet (tijdig) doorgeven van deze wijzigingen en wanneer The Barbell Club 055 kosten dient te maken om de nieuwe (persoon)gegevens te achterhalen, zullen deze kosten in rekening worden gebracht aan het lid.

De directie is gerechtigd, indien daartoe de noodzaak bestaat, de voorwaarden en reglementen te wijzigen en/of aan te vullen. Alle leden kunnen een exemplaar van deze algemene voorwaarden online inzien op de website: www.barbellclub055.nl

 1. Slotbepalingen Op alle door The Barbell Club 055 gesloten lidmaatschapsovereenkomsten is het Nederlandse recht van toepassing.

Overeenkomsten tussen het lid en The Barbell Club 055 kunnen alleen schriftelijk worden aangegaan en kunnen alleen schriftelijk worden gewijzigd.